Polityka prywatności i cookies

 I. Postanowienia Ogólne

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Lasmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu (05-870) przy ul. Kopernika 25.

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Polityka opracowana została zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym istotnym z perspektywy ochrony prywatności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, potocznie określanym jako „RODO”.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) oraz szereg innych zabezpieczeń o charakterze technicznym i organizacyjnym.

5. Dane osobowe podawane w formularzach traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

II. Administrator Danych

6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów, a więc jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce pracy, adres IP.

7. Usługodawca jest także administratorem grup i fanpage’y prowadzonych w innych kanałach komunikacji elektronicznej, tj. Facebook i TouTube.

8. Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

9. Każda osoba, której dane przetwarza administrator, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych po stronie administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@lasmedia.pl lub pod adresem prowadzenia działalności administratora.

11. Administrator zastrzega prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

12. Administrator ma prawo udostępniać pozyskane dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

14. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

15. Administrator wdrożył zabezpieczenia spełniające przesłanki art. 32 RODO i skutecznie minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez administratora albo przetwarzający, z którymi administrator ściśle współpracuje.

III. Pliki cookies

17. Nasze strony używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cookies identyfikuje użytkownika końcowego, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia również odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard prowadzonych serwisów, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz spółki, w celu optymalizacji działań.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

19. Aministrator na swoich stronach wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

20. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki.

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera

Safari

Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Obowiązek informacyjny:

Informacja o administratorze:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Lasmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu (05-870) przy ul. Kopernika 25.

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem email: sekretariat@lasmedia.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 731 70 88, lub pisemnie pod adresem siedziby spółki.

Cel(e) przetwarzania:

Zależnie od przypadku, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji zawartej umowy dotyczącej prenumeraty, lub wykonywania usług reklamowych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) ;

b) w celu komunikacji marketingowej dotyczącej dostarczania informacji z zakresu działalności administratora, dotyczącej wydawnictwa Lasmedia, oraz wydarzeń organizowanych przez wydawnictwo Lasmedia (art. 6 ust.1 lit. f) RODO);

c) w celu ochrony administratora przed potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) ;

d) w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, przede wszystkim podatkowego (art. 6 ust.1 lit. c) RODO) .

 

Okres, przez jaki dane będą przetwarzane:

W przypadku celów wyrażonych w punktach a) , c) i d) powyżej – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zwartej umowy, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisu prawa, zaś dla celu określonego w punkcie b) – do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu (więcej  w sekcji dotyczącej przysługujących praw).

           

Odbiorcy danych:

 Administrator danych osobowych w ramach realizowanych celów marketingowych, tj. prowadzenia dedykowanych grup tematycznych przekazuje dane osobowe:

a) podmiotom krajowym świadczącym usługi księgowe na jego rzecz ;

b) podmiotom zagranicznym, w przypadku skorzystania z materiałów udostępnianych na profilach prowadzonych na portalach Facebook lub YouTube, odpowiednio będą to:

i) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

ii) Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Zakres usług, oraz obowiązki powyższych (i. , ii.) podmiotów szczegółowo opisane są w ich dedykowanych politykach prywatności.

Przysługujące prawa:

Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje również Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl)

Dobrowolność podania danych

Dane przetwarzane przez Administratora podane zostały dobrowolnie w celu złożenia zamówienia, lub pozyskane z ogólnodostępnych źródeł informacji (np. adresy e-mail na właściwych tematycznie stronach internetowych).

Kontakt z nami

Jesteś zainteresowany rezerwacją stoiska?

Masz pytania dotyczące wystawy?

przejdź do kontaktu

Social media

Testuj maszyny!

Zapisz się na testy maszyn:

Formularz na testy maszyn

Organizator
Patronat